Atter en klient, der giver anledning til eftertanker om angstens væsen og hvad den er udtryk for. Jeg har over tid bemærket en rød tråd i mange af de mennesker, der kommer til mig og fortæller, de har angst. Det er generelt intelligente, følsomme og ansvarsbevidste mennesker med høj forestillings- og indlevelsesevne, uanset om det er voksne eller børn med angst.

De fortæller mig om uro, bekymringer, negative tankespiraler, eventuelt depression – og næsten altid udfordringer med at få et stabilt liv med ‘normal’ hverdag til at fungere. “Normal’ hverdag rummer i de fleste menneskers hoved vedvarende opfyldelse af høje krav, samt forventninger om et nogenlunde konstant overskud og ensartet præstations-niveau. I stedet opstår der ‘Sorte Huller’ af denne angst, som de falder ned i med en vis regelmæssighed – og som de resten af tiden lever i frygt for at falde ned i igen.

“Ofte er der et stærkt negativt selvbillede i kraft af en oplevelse af at være “forkert” eller “svag” i forhold til alle de andre “normale” – en slags menneskelig mandagsmodel.”

De Sorte Huller

De Sorte Huller består af kortere eller længerevarende perioder, som opleves som stærkt og entydigt negative. Perioderne er kendetegnet ved tvangsagtige negative tanker og fokus, som vedkommende selv kan se er uhensigtsmæssig. En tilstand, som gør det svært det svært at opretholde almindelig levevis og relationer; svært at være glad, produktiv, udadvendt – alt det vi i vores hurtigt-kørende samfund kalder “normal”-standard for en veltilpasset medborger/ medarbejder/ studerende/ familiemedlem/ ven mv.. Ofte, men ikke altid, rummer livshistorien oplevelser med stress og/ eller depression.

De Sorte Huller er fyldt med tanker om f.eks. sygdom og død, om mindreværd, svigt, skyld, formålsløshed og/ eller håbløshed – og næsten altid med selvbebrejdelser. Ofte på en total og unuanceret måde, med følelser af “altid” og “aldrig”, samt et fastlåst personligt perspektiv: “det er min skyld, det hele”/ “alting går galt for mig!” Desuden tvangsagtig fokus/ adfærd, der skal virke besværgende på uheld og ulykke: “Hvis jeg er glad og ubekymret, sker der noget slemt!”

Her kan du læse mere om angst og hvordan vi behandler den.

Angst – et liv i fejltilstand

Næsten altid betragtes de Sorte Huller som undtagelser for, hvordan disse mennesker og deres liv ‘rigtigt’ er. Hullerne anses for en slags fejltilstand eller udfald fra virkeligheden, som de uden øvrige ændringer ønsker fjernet fra deres liv, så de kan opretholde en normal, velfungerende og vedvarende tilstand med overskud, balance, performance og ensartet kapacitet. Ønsket er bare at være i “+”, og aldrig være i “-“. Ofte er der et stærkt negativt selvbillede i kraft af en oplevelse af at være “forkert” eller “svag” i forhold til alle de andre “normale” – en slags menneskelig mandagsmodel.

Disse mennesker kommer typisk til mig for at få hjælp til at forstå og håndtere, og allerhelst fjerne – disse perioder med angst og uro, som for dem selv og det omgivende samfund forekommer uacceptable og unødvendige. De har typisk kæmpet mod de Sorte Huller i årevis, nogle gange fra tidlig ungdom, og har nu taget en beslutning om at de bliver nødt til at få hjælp eller samarbejde med nogen i deres kamp.

Det skjulte mønster i angsten

Grunden til at jeg nu skriver om det, er at jeg henover tid kan se et mønster. Jeg har bemærket at den angste, når vi sammen har udforsket disse intenst uønskede Sorte Huller, ofte har opdaget en bagvedliggende positiv og behovs-opfyldende funktion. Et aspekt, som – i hvert fald på ét plan – forvandler den tilsyneladende uønskede tilstand/ adfærd fra udelukkende negativ, til også at rumme noget vigtigt og positivt!

“Angst er måske livskærlighed, der er rastløs eller uopfyldt. Uforløst mental kapacitet, der tager kroppen og det bevidste system som gidsel, hvis ikke det bliver omsat hensigtsmæssigt.”

Opdagelserne handler om livs-intensitet; at det ‘i hvert fald aldrig bliver overfladisk eller kedeligt’, at disse mennesker ellers – uden de Sorte Huller – måske ‘ville savne intensitet eller dybde i tilværelsen’, en seriøsitet, en dimension, et nærvær af det virkeligt vigtige, kærnen i vores eksistens.

Angst som mental over-kapacitet

Fælles er det, at når fokus flyttes fra det upraktiske ved ikke at være stabilt produktiv og udadvendt, til hvad disse menneskers liv egentligt rummer i kraft af angsten, ender det med at være udtryk for en berigelse. Vendes fra en under-kapacitet til en over-kapacitet. Det drejer sig om mennesker, der uden adgang til disse sorte huller, ellers ville risikere at kvæle deres egne dybe spirituelle sensitivitet.

Således er angsten ofte knyttet til kærlighed. Kærlighed til livs-bevidsthed, sanselighed, intens leven og opleven, kærlighed til selve livet eller til andre mennesker (ligesom sorgen er det – som når sorg er kærlighed, der er blevet hjemløs). Angst er måske livskærlighed, der er rastløs eller uopfyldt. Uforløst mental kapacitet, der tager kroppen og det bevidste system som gidsel, hvis ikke det bliver omsat hensigtsmæssigt.

Her kan du se, hvad andre har oplevet hos Graafland

Nyt fokus på angsten = ny oplevelse

Når fokus på angsten således skifter, ændres også den indre oplevelse af de “Sorte Huller”. De er stadig problematiske i forhold til ydre krav og performance – men rummer også værdi og et positivt udtryk for dybder, som netop dette menneske er i besiddelse af, men ikke har fået afløb for i sit “normale” liv. Selvbilledet og identiteten skifter fra at være én, der er fejlbehæftet og dårligt fungerende, til at være én, der rummer voldsomt kraftfulde ressourcer, der nu skal findes positive afløb for. Et behov og en kapacitet for for oplevelse, dynamik, variation, dramatik, reflektion, sensitivitet, autenticitet, intensitet, væren tæt på og forholden sig til livet og døden. Hvis ikke disse behov får lov at folde sig ud på konstruktiv vis, finder de selv ud af at folde sig ud på negativ vis. Til udtryk skal de nok sørge for at komme!

Herfra, med disse nye perspektiver på personen, kan vi så gå videre med at arbejde med angst for at miste/ sygdomsangst/ dødsangst/ generaliseret angst/ social angst eller hvilke andre former for angst, der er det ydre symptom på den indre ubalance. Men arbejde med det, som netop det: ydre symptomer, frem for en indre ‘fejltilstand’.

Angst skal ikke bagateliseres eller romantiseres

Når det er sagt, er det vigtigt at pointere to ting: Dels at intet af dette en ment som en bagatellisering eller romantisering af angst. Angst fylder frygteligt meget i et liv, en smertelig livsomstændighed og af og til invaliderende. Dels er det ikke ment generaliserende. Angst og angstoplevelsen er individuel, hvorfor coaching og terapi (hos mig) også altid er det.

Ovenstående er dermed udelukkende udtryk for en observation af gennemgående træk hos en række af klienter med angst – en observation, som måske kan fungere som inspiration eller indsigt for nogle af de mange, som er plaget af angst og af følelsen af at skulle bekæmpe den.

I håb om at dette kan være tilfældet,
kærlig hilsen, Ghita

ICI Master Coach, ICI Mentaltræner
NLP Master Counselor,
Certificeret Master Hypnoterapeut

Her kan du læse mere om Ghita

Her kan du læse mere om angst og hvordan vi behandler den.

Her kan du se, hvad andre har oplevet hos Graafland